Nieuws: Besturen met een Visie

Besturen met een visie, Brug8

‘Een eye-opener’

Edwin Velding, voorzitter van FTC CC'75 uitNijverdal, volgde onlangs de cursus Besturenmet een Visie en is daar zeer over tespreken. In de cursus wordt onder meeraangemoedigd om je als club zelf eersteens goed onder de loep te nemen, aldusVelding: "Wat ben je voor club? Wat wil jevoor je leden doen? Dat soort vragen. Alsdie basis staat, kun je verder gaan bouwen."Velding en de zijnen bleken al aardig op degoede weg. Er waren enkele punten die nogwerden aangescherpt, zoals veiligheid enhet vermeerderen van de waarde van het lidmaatschap. Dat kan bijvoorbeeld doormeer met je leden te communiceren, te polsenwat de leden willen qua activiteiten endoor je horizon te verbreden. "Door de cursushebben we ons eigen beleidsplan kunnenaanscherpen. Het zou ons echter nietgelukt zijn om tijdens de duur van de cursus,die in drie avonden was gesplitst, meteen compleet beleidsplan te komen. Daarvooris die periode te kort."

Knelpunten
Ook Marco Ensing van ATV Ruiten Drie uitAlmelo volgde de cursus. "Wij hadden noggeen langetermijnvisie", zegt Ensing, "maardaar zijn we druk mee bezig. De cursusheeft ons daar goed mee geholpen. Doelstellingis om begin 2014 het beleidsplangereed te hebben. Bovendien is het nuttigom te zien waar andere verenigingen tegenaanlopen, waar de knelpunten liggen.Zo blijken bij veel clubs het werven van vrijwilligersen het wielrennen voor vrouwen uitdagingente zijn. Ook het actief motiverenvan leden om zelf met ideeën te komen, isbelangrijk voor de groei van je club." Een ander
cursuspunt waar Ensing van geleerdheeft, is de noodzaak van een goede organisatie."Niet alles moet bij het bestuur liggen.
Richt commissies op die zich met deelgebiedenbezig houden. Zo houd je het bestuurmeer uit de wind." De cursus was een
succes, vindt Ensing, maar een verbeterpuntheeft hij ook. "Zet er wat meer voorbeeldenin van uitwerkingen van huiswerkopgaven.
Bespreek bijvoorbeeld de aanpak van eenbepaalde club. Dan krijgen de cursisten hetwat concreter op het netvlies."
(Bron: NTFU Club)